Töitämme

Mm. näissä projekteissa ImproveIt on ollut mukana.

Aidian Oy
Uuden ALM-välineen (codebeamer X) käyttöönoton fasilitointi sisältäen mm. evaluoinnin, hankinnan tuen, validoinnin ISO 13485 periaatteiden mukaisesti, konfiguroinnin ja käyttäjien koulutuksen.

Samlink Oy
Määrittelijänä tilien ja maksamisen tiimissä. Määrittelijänä tärkein työni oli kehitysprojektien vaatimusten ja tuotosten kuvaaminen ottaen huomioon asiakastarpeet, regulaatioiden vaatimukset, ja nykyjärjestelmien kyvykkyydet.


Orion Oyj
Vaatimusten hallinnan, muutosten hallinnan ja testauksen prosessien kehittäminen ottaen huomioon lääkintälaitteiden valmistuksen regulaatiot (FDA). 

Vaisala Oyj

Vaatimushallintaprosessin kehittäminen sisältäen nykytilan arvioinnin, välinetuen konfiguroinnin (Borland Caliber), uusien käytäntöjen dokumentoinnin sekä koulutukset eri käyttäjäryhmille 

OP
Vaatimusmäärittelijän tehtävät tililiiketoiminnan, maksuliiketoiminnan, sekä arvopaperikaupan selvityksen back-office toiminnoissa.

Vestas Wind Systems, DK
Vaatimusten määrittämisen ja hallinnan prosessien kehittäminen sisältäen välinetuen (Visure Requirements) konfiguroinnin ja räätälöinnin, uusien käytäntöjen dokumentoinnin sekä koulutukset eri käyttäjäryhmille. 


LähiTapiola
Johtavan vaatimusmäärittelijän ja tuotteen omistajan tehtävät mobiilisovellusten kehittämisessä.  

Trafi
Merenkulun järjestelmien uudistushankkeen auditointi, mm. vaatimusmäärittelyyn tutustuminen sekä varsinaisen ratkaisun (valmisohjelmisto) auditointi Norjassa. 

Eläketurvakeskus
Vastuuauditoija hankkeessa, jossa auditoitiin dokumentaatio ja tekninen toteutus ETK:n jBoss ESB -ympäristöön toteutetusta sähköisten asiakirjojen vastaanottokomponentista.

Novo Nordisk, DK
Vaatimusten määrittämisen ja hallinnan prosessien kehittäminen sisältäen nykytilan analyysin, välinetuen (Visure Requirements) konfiguroinnin ja räätälöinnin sekä pilottikäyttäjien koulutukset. 


Wipro
Dokumenttien katselmointivälineen (SmartBear Collaborator) evaluointi ja myöhempi käyttöönotto isolle asiakkaalle. 

Orion Diagnostica
Projektipäällikkönä vaatimustenmukaisuuden kehityshankkeessa, jossa yhtenäistettiin ohjeistusta sekä suoritettiin tietokonejärjestelmien validointia Yhdysvaltain lääkelaitelainsäädännön vaatimusten mukaisesti. 

Culminatum Innovation Oy Ltd
Ryhmärakentamisen portaalin määrittelytyö, sisältäen mm. työpajat käyttäjäryhmien kanssa, käyttäjätarinoiden määrittämisen, alustavan tietomallin suunnittelun 

EKE Elektroniikka Oy
Tarjouskäsittelyn ja vaatimusten hallinnan prosessien kehittäminen sisältäen välinetuen (Visure Requirements) konfiguroinnin ja räätälöinnin, sekä koulutukset käyttäjille.